top of page

Všeobecné obchodní podmínky Klubu přátel radostného a úspěšného života

 

Část I.  – Úvodem

 

Kdo jsme my a kdo jste Vy? 

(článek 1.1)

Klub přátel radostného a úspěšného života zřizuje Josef Lohacz, IČO: 01561260, se sídlem 143 00 Praha 4 – Komořany, Palmetová 2235/49. 

Pro účely těchto obchodních podmínek všude tam, kde hovoříme o nás nebo o Klubu, máme tím na mysli fyzickou osobu podnikající uvedenou v předchozím odstavci. 

Naopak všude tam, kde hovoříme o Vás, máme na mysli každou osobu, s níž vstupujeme do jakéhokoli smluvního vztahu, tedy Objednatele a/nebo člena Klubu a/nebo návštěvníka našich webových stránek. 

Objednatelem se rozumí každá osoba, která s námi uzavře smlouvu, ať již je obsah smlouvy sjednán prostřednictvím některého z objednávkových formulářů na našich webových stránkách, anebo jiným způsobem. 

Členem Klubu je osoba, které dle těchto obchodních podmínek vznikl nárok na přístup do speciální sekce webových stránek a k výhodám členů po dobu trvání jejího členství a které svědčí právo požívat jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu. Člen Klubu může být stejná osoba jako Objednatel. 

Návštěvníkem našich webových stránek je každý, kdo navštíví naše webové stránky na adrese: www.stanleyshow.eu, případně jakoukoli jejich podstránku či si jakkoli jinak zobrazí jakýkoli jejich obsah. 

Jak s námi můžete komunikovat?

(článek 1.2)

Naše pravidelné vysílání probíhá každý týden na výše uvedených webové stránce či podstránce, přičemž v průběhu vysílání se můžete na cokoliv zeptat. Můžete nám však klidně napsat běžný e-mail na adresu: info@stanleyshow.eu

Nebo můžete navštívit naše webové stránky a komunikovat s námi prostřednictvím objednávkových či kontaktních formulářů, které tam naleznete. 

Komunikaci emailem a prostřednictvím kontaktních formulářů považujeme za rovnocenné klasickému písemnému styku. 

O čem jsou tyto obchodní podmínky?

(článek 1.3)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní i jiné vztahy mezi námi a Vámi, ať již vzniklé uzavřením smlouvy prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách či jiným způsobem, anebo prostým navštívením našich webových stránek, včetně vztahů z toho vzešlých a s tím souvisejících. 

Objednatel je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky členství a splnění této povinnosti objednávkou členství výslovně stvrzuje. 

Uzavírá-li s námi Objednatel smlouvu v listinné podobě, tvoří tyto obchodní podmínky její nedílnou součást. Pokud se práva a povinnosti sjednané v písemné smlouvě od těchto obchodních podmínek v něčem liší, má znění smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

Část II.  – Členství v Klubu a uzavření smlouvy

 

Co je členství v Klubu a jak vzniká

(článek 2.1)

Členství v Klubu je vyjádřením smluvního vztahu mezi Objednatelem, členem Klubu a námi a zahrnuje závazek Objednatele zaplatit členský poplatek a současně nárok člena Klubu na vstup do speciální sekce webu, kde bude mít jednat přístup k živému vysílání a dalšímu speciálnímu obsahu, který je předmětem objednávky a také na požívání jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky Klubu. 

Členem Klubu se může stát jakákoli fyzická osoba, která má zálibu v tématice vysílání, tedy primárně věštění. Členem Klubu se nemůže stát nikdo, kdo by přístup dále prodával za účelem zisku. 

Členství v Klubu je možno objednat především prostřednictvím některého z objednávkových formulářů zveřejněných na našich webových stránkách, anebo na základě smlouvy uzavřené v listinné podobě či e-mailem.

Členem Klubu se stane jen osoba, pro kterou je členství Objednatelem objednáno. 

Uzavření smlouvy a její předmět

(článek 2.2)

Zveřejnění objednávkového formuláře na webových stránkách Klubu je veřejnou nabídkou Klubu na uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Smlouvu uzavřeme s každým, kdo může být členem Klubu, anebo kdo členství objednává pro osobu, která může být členem Klubu, a kdo nám prostřednictvím objednávkového formuláře či jiným způsobem odeslal objednávku a zaplatil členský poplatek. 

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem připsání platby členského poplatku na náš bankovní účet v příslušné výši dle níže uvedených podmínek. 

Předmětem smlouvy je sjednání členství v Klubu, spojené se závazkem Objednatele zaplatit členský poplatek za dobu trvání členství v Klubu a naším závazkem umožnit přístup členovi Klubu, v jehož prospěch bylo plnění sjednáno, do speciální sekce webu po dobu trvání jeho členství v Klubu dle níže uvedených podmínek a poskytovat mu jiné služby a výhody dle aktuální nabídky Klubu. Smlouva tak spočívá v opakovaném plnění z naší strany. Po zaplacení členského poplatku Objednatelem není naše plnění ničím podmíněno. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zavazuje obě strany po dobu délky členství člena Klubu
(pon. čl. 2.3. odst. 3 těchto obchodních podmínek) . 

Objednání členství

(článek 2.3)

Členství pro sebe si můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře, zveřejněného na webových stránkách Klubu. 

V objednávkovém formuláři z nabídky zvolte délku svého členství, dále uveďte své kontaktní údaje včetně adresy a nakonec z nabídky zvolte způsob uhrazení členského poplatku. 

Délka členství je doba, po kterou bude mít člen Klubu přístup do speciální sekce webu a po kterou je oprávněn požívat jiné služby a výhody dle aktuální nabídky Klubu. 

Pro určení data začátku členství je rozhodující datum zaplacení členského poplatku. 

Výše členského poplatku se liší podle objednané délky členství člena Klubu. Výše členského poplatku pro každou délku členství je uvedena v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách. Členský poplatek se platí předem a za celou dobu objednávaného členství najednou. Pokud je objednávka učiněna jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře, stanoví se výše členského poplatku dohodou.

Způsob uhrazení členského poplatku můžete zvolit z variant nabízených v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách. Zvolíte-li jako způsob uhrazení členského poplatku platbu platební kartou nebo prostřednicím služby Stripe, anebo prostřednictvím jiné online platební služby a nedojde-li k provedení platby, objednávka zaniká. 

Pokud do formuláře objednávky členství pro sebe uvedete osobní údaje někoho jiného než sebe, nemůžeme to poznat. Z toho důvodu považujeme za Objednatele osobu, jejíž osobní údaje jsou v objednávkovém formuláři uvedeny. 

Prodloužení členství

(článek 2.4)

Členství klubu je na dobu neurčitou, není tedy potřeba žádat o prodloužení. Pokud členství z jakéhokoliv důvodu zaniklo a chcete jej obnovit, je potřeba vytvořit novou objednávku a napsat nám tuto skutečnost na email info@stanleyshow.eu.

Zánik členství jinak než odstoupením od smlouvy

(článek 2.5)

V případě smrti člena přecházejí veškerá jeho práva z členství v Klubu na jeho dědice. Sdělí-li dědic/dědicové člena Klubu nebo jiná pověřená osoba, že dědic/dědicové člena Klubu na dalším členství netrvají, zaniká jejich členství posledního dne kalendářního měsíce, kdy je takové sdělení Klubu doručeno. V takovém případě vrátí Klub Objednateli jeho členství část členského poplatku v poměrné výši podle zbývajícího počtu měsíců doby trvání členství. 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů spotřebitelem

(článek 2.6)

Od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv bez udání důvodu, přičemž v případě měsíčního členství Vám již nebude účtován poplatek za další měsíc, ale ani Vám nebude vrácen poplatek za měsíc, ve kterém členství ukončíte. Tatáž logika platí pro roční členství. Odstoupíme-li od smlouvy z důvodu, že člen Klubu porušil zákaz naše členství dále prodávat či jej jinak užívat pro účely zisku (pon. čl. 2.1. odst. 2 těchto obchodních podmínek), pak se členský poplatek nevrací, a to ani částečně. Člen Klubu je v takovém případě povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši ušlého zisku, tedy zisku, který bychom realizovali svou činností, kterou navzdory zákazu vykonával člen či objednatel bez našeho souhlasu.

 

Část III.  – Věštby a jiné služby

 

Jak věštby probíhají

(článek 3.1)

Věštby probíhají online přímo během vysílání jako reakce na dotazy členů. Během vysílání však probíhají i obecní věštby, tedy takové, o které si členi výslovně neřekli, ale které uznáme za vhodné.

Naše povinnost dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek zůstává po celou dobu trvání členství neměnná. Různost věšteb nemá za důsledek jakoukoli podmíněnost našeho plnění dle této smlouvy, ani jakákoli jiná omezení Vašich práv. 

Jak se do klubu připojíte

(článek 3.2)

Člen se může kdykoliv přihlásit na webových stránkách do speciální sekce webu, kde naleznete veškeré výhody. Pro tyto účely slouží jím při objednávce zadaný email a jím vytvořené heslo. O přístupy si může kdykoliv požádat znovu.

 

Část IV.  – Odpovědnost a reklamace

 

Odpovědnost za vady

(článek 4.1)

Vadou se nerozumí ztráta přístupů do speciální sekce webu z důvodu zapomenutí přihlašovacích údajů. Odpovídáme za to, že v okamžiku, kdy Vám umožníme přístup do Klubu, jsou přístupy ve shodě s uzavřenou smlouvou, tedy že mají rozsah a vlastnosti stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo na našich webových stránkách, anebo očekávané členy Klubu na základě prezentované reklamy. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne vytvoření přístupů, se považuje za rozpor existující již při jejich převzetí členem Klubu, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Klub neprokáže opak.

Za provedené věštby v žádném případě nebereme zodpovědnost ani nijak jinak neručíme za jejich správnost či efekt a slouží čistě pro pobavení členů klubu.

Reklamační řád

(článek 4.2)

Člen Klubu je povinen provést kontrolu kvality služby poskytované a v případě odhalení vady je člen Klubu povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení s uplatněním reklamace či pokračování v užívání služby může zapříčinit odmítnutí reklamace.

Reklamace se uplatňuje distančně, e-mailovou zprávou adresovanou nám na adresu info@stanleyshow.eu. Při uplatnění reklamace nám člen Klubu musí sdělit důvody své reklamace a tyto důvody musí být v souladu s našimi obchodními podmínkami. 

Uplatní-li člen Klubu právo z vadného plnění, přijetí reklamace mu e-mailovou zprávou bez zbytečného odkladu potvrdíme. Zavazujeme se reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace zašleme členovi Klubu e-mailovou zprávou potvrzení o způsobu řešení reklamace a o době reklamačního řízení.

Člen Klubu je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud

a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)    člen Klubu nemůže pro opětovné (nejméně třetí) vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet (nejméně tří) odstranitelných vad členství řádně užívat, nebo

c)    jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby bylo členství řádně užíváno jako služba bez vady, a pokud člen Klubu, slevu z členského poplatku nebo prodloužení členství v Klubu.

Odstoupí-li člen Klubu od smlouvy, smlouva zaniká. Odstoupit od smlouvy lze jen ohledně plnění vadného a dále ohledně plnění, které doposud nebylo poskytnuto. V případě odstoupení od smlouvy v rámci reklamačního řízení vrátíme Objednateli část členského poplatku ve výši odpovídající podílu uhrazeného členského poplatku a počtu kalendářních měsíců trvání jeho členství, a to za kalendářní měsíc, kdy bylo poskytnuto vadné plnění, a dále za všechny zbývající kalendářní měsíce členství. 

Posoudíme-li reklamaci je neoprávněnou, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout. V takovém případě jsme oprávněni opakovanou reklamaci téže vady odmítnout.

 

Část V.  – Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná okolnost členství v Klubu není Vaším osobním údajem. Osobním údajem už ale oproti tomu ve většině případů bude např. Vaše korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, nebo číslo bankovního účtu

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, které je pro nás přímo závazné. GDPR je v České republice jakožto obecné nařízení dále provedeno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který rovněž při zpracování Vašich osobních údajů musíme dodržovat.

Klub zpracovává Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo za účelem splnění zákonné povinnosti Klubu vůči správním orgánům zejména v rámci daňových norem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem, který nám můžete dobrovolně při zadávání objednávky poskytnout a který vymezí účely odsouhlaseného zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobní údaje pak můžeme v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které jste u nás v minulosti nakoupili, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem Klubu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoliv zrušit listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@stanleyshow.eu.

Za správce GDPR považuje toho, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů.

V případě zpracování Vašich osobních údajů je Klub v postavení správce a v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby, typicky např. webové vývojáře, účetní společnosti či poskytovatele cloudového řešení, kteří v rámci své spolupráce s Klubem musí mít možnost Vaše osobní údaje zpracovávat a zároveň poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.

Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.

Odesláním objednávky bere Objednatel na vědomí zpracování svých osobních údajů dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění našich zákonných povinností a účely tzv. přímého marketingu..

Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel dobrovolně, svobodně a vážně  na dobu neurčitou  a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@stanleyshow.eu. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje Objednatele zpřístupněny.

Objednává-li Objednatel členství třetí osobě jako dar dle výše uvedených podmínek, jsou osobní údaje obdarovaného člena Klubu nezbytné pro plnění smlouvy; ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů je tedy Klub oprávněn zpracovávat je i bez souhlasu obdarovaného člena Klubu. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že osobní údaje člena Klubu získal v souladu se zákonem a je oprávněn nám je sdělit; zároveň tím Objednatel bere na vědomí zpracování osobních údajů svých i člena Klubu dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky nebo sám člen Klubu takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů člena Klubu také pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení členovi Klubu. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel za člena Klubu dobrovolně,  na svobodně a vážně na dobu neurčitou dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat on anebo člen Klubu sám, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@stanleyshow.eu Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje člena Klubu zpřístupněny.

Povinnosti Klubu jakožto Správce

Seznam členů Klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání členství darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti členem Klubu či nikoli a kdy členství skončí.
   
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem Klubu). Na základě zpracovávaných Osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě Vašeho souhlasu) budou Klubem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností Klubu a k ochraně oprávněného zájmu Klubu podle platných právních předpisů.
   
Nezpracováváme žádné Vaše osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR. Klub přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Povinnosti pověřeného zpracovatele

Klub je v souladu s GDPR oprávněn na základě písemné smlouvy pověřit třetí osoby zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a při zajištění dostatečné úrovně ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracovatel je zavázán Vaše osobní údaje zpracovávat na základě doložených pokynů Klubu a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření protokolárně odevzdat Klubu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Vaše osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Objednateli nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu.

Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Zhotovitele), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně změny schválené Klubem řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společné povinnosti Klubu a zpracovatele

Klub i zpracovatel jsou povinni při zpracování Vašich osobních údajů:
–    dodržovat zásady řádného zpracování dat a kontrolovat jejich dodržování,
–    dodržovat veškerá potřebná technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR tak, aby Vaše osobní údaje byly v potřebné míře zajištěny a chráněny před neoprávněným užitím a aby jejich zpracovávání probíhalo zcela v souladu s GDPR, především:
•    instalovat bezpečnostní dveře u vstupu do svého sídla, budou-li Vaše osobní údaje uchovávány v tištěné podobě či na jiném hmotném nezabezpečeném nosiči,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit přístupovým heslem,
•    elektronická zařízení obsahující Vaše osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit firewallem a antivirovým softwarem,
–    zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů,
–    o právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů poučit a zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování osobních údajů (např. zaměstnanci Klubu či zpracovatele), a to o osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání osobních údajů,
–    zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob,
–    vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování Vašich osobních údajů, je-li to dle GDPR zapotřebí,
–    řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,
–    zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
–    postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost a respektovat Vaše práva.

Garantujeme Vám veškerá práva zaručená GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména tedy:
–    právo na přístup k osobním údajům,
–    právo na opravu či výmaz osobních údajů,
–    právo na omezení zpracování osobních údajů,
–    právo na přenositelnost údajů,
–    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, v rozporu s GDPR nebo zákonem o zpracování osobních údajů, máte právo požádat nás o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazujeme se neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhovíme-li této žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Veškerá Vaše práva je možno u Klubu uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@stanleyshow.eu nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Klubu: Josef Lohacz, Palmetova 49, 14300 Praha 4.

 

Část VI.  – Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.

Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

 

Část VII.  – Závěrečná ustanovení

 

Smlouva uzavřená mezi námi a Vámi, tyto obchodní podmínky, jakož i práva a povinnostmi jimi neupravená se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Pokud byl vyhotoven jejich překlad do jiného jazyka, pak v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů, práv a povinností je rozhodující znění obchodních podmínek v českém jazyce.

Veškeré spory vyplývající z uzavřené smlouvy preferujeme řešit smírnou cestou. 

Člen Klubu či Objednatel, je-li Objednatel Spotřebitelem, může za účelem vyřešení vzniklého sporu rovněž kontaktovat veřejnoprávní subjekt mimosoudního řešení sporů, jimž je například Česká obchodní inspekce, a to nejsnáze online na adrese: http://www.coi.cz/ .

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28.3.2023 a ruší znění veškerých starších obchodních podmínek včetně jejích součástí. Úplné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici jednak v sídle Klubu, zároveň jsou zveřejněny na naší webové stránce na adrese: www.stanleyshow.eu/obchodni-podminky.

© 2023 Josef Lohacz

bottom of page